Datum laatste aanpassing: 28-9-2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

Verkoper: Floorsite., die vloer bedekkend materiaal, tafels, stoelen en leg- en onderhoudsproducten te koop aanbiedt. Vloer bedekkend materiaal: parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en pvc vloeren. Koper: degene die met verkoper een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit. Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Overeenkomst: al naar gelang van toepassing is, een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst. Partijen: de koper en verkoper tezamen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn bevestigd.

Artikel 3 Offertes

Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper aanwezige voorraad op het moment van het uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort voor het totstandkomen van een overeenkomst. Indien door verkoper wordt verkocht “zolang de voorraad strekt” zal dat uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld. De offerte vermeldt tevens of het aangeboden vloer bedekkend materiaal al dan niet een speciale bestelling van verkoper is. Dit in verband met de regeling over de annulering, zoals hierna in artikel 13 is weergegeven. De in offerte, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewicht opgaven zijn voor de verkoper niet bindend. De monsterborden, monstervloerdelen, modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de verkoper niet bindend.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondeling, danwel schriftelijk uitgebrachte offerte. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn bevestigd.

Artikel 5 Overeenkomst buiten de verkoopruimte

Bij een koopovereenkomst die buiten de verkoopruimte plaats vind geldt het herroepsrecht. Als producten op de website van www.floorsite.nl worden besteld.

Artikel 5.1 Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 5.2 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.2.1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 5.3 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier hier https://www.floorsite.nl/klantenservice/garantie/garantie-formulier/ in te vullen of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 5.4 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6 Afwijkingen

In de koopovereenkomst wordt de houtsoort, het design en de dikte vermeld van het vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van een met vloer bedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken en/of oliën wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.

Artikel 7 Levering

Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de verkoper. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de koper overgegaan. De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de koper dient aan te leveren door de verkoper zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn de door de verkoper opgegeven termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door koper de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal aan de verkoper een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze redelijke termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de koper schade heeft geleden dan heeft hij recht op vergoeding daarvan door de verkoper. De hoogte van de schade is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor verkoper een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Verkoper/Floorsite sluit geen overeenkomsten voor het leggen van de vloer. De klant of ingeschakelde legger is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leggen.

Artikel 8 Overmacht

Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk of mondeling in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, danwel tijdelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren dan heeft koper de keuze om hetzij akkoord te gaan met levering nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor verkoper heeft opgehouden te bestaan, danwel de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van verkoper een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden om deze keuze aan verkoper kenbaar te maken binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper waarin deze zich beroept op overmacht.

Artikel 9 Betaling

Betaling van de te leveren vloer bedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling van 15 tot 25% van het aankoopbedrag, danwel bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders mondeling of schriftelijk is overeengekomen. Vanaf de dag van aflevering van het vloer bedekkend materiaal bestaat voor koper een plicht tot betaling daarvan. Een dag na aflevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is koper de wettelijke rente verschuldigd over de nog niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan er niet op de geplande dag worden afgeleverd, om reden door koper aangegeven, dan is de verzuimtermijn acht dagen na de geplande datum van aflevering. Blijft betaling ondanks ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen de acht dagen te betalen achterwege en dient verkoper de vordering uit handen te geven dan is koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd die door verkoper moeten worden gemaakt om deze vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal €100,00 en maximaal 15% van het door koper verschuldigde bedrag. De door de koper gedane betalingen strekken allereerst te voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden aan de verkoper, ook als de koper een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomst is nagekomen. De koper is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Garantie

Verkoper garandeert dat de door haar verkochte vloer bedekkende materialen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten. De fabrieksgarantie met bijbehorende gebruiksvoorwaarden is van toepassing. Aanvullend aan deze fabrieksgarantie is bij bepaalde producten extra garantie van kracht. De factuur dient als bewijs van deze verlengde extra garantietermijn op het betreffende product. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke komt niet voor rekenen en risico van verkoper en kan niet op verkoper worden verhaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Vloer bedekkende materialen zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbare geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur en finish zijn toegestaan. Een dergelijk afwijking verplicht de verkoper dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding en zij geven de koper niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge kleurafwijkingen van het leverantie zijn toegestaan, indien deze in overeenstemming zijn met de Europese normstelling. Adviezen en gegevens met betrekking tot het te leveren vloer bedekkend materiaal alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de verkoper naar beste weten verstrekt. De verkoper aanvaardt voor de juistheid van zijn adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover deze schriftelijk zijn verstrekt. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door een normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, in geval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade en indien zaken zonder schriftelijke toestemming van verkoper door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. De verkoper wordt door de koper in de gelegenheid gesteld om binnen vijf werkdagen de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen. Indien de koper terzake van zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen met betrekking tot de betreffende levering en/of leggen in verzuim is dan vervalt iedere aanspraak op garantie. De aansprakelijkheid van verkoper jegens kopers voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 11.1 Garantie bij actie producten

Floorsite verkoopt ook producten onder de categorie actie. Dit zijn producten uit rest partijen, veilingen of andere inkoopkanalen. Als er een actie product verkocht wordt dan wordt dit op de factuur vermeld. De extra fabrieks garantietermijnen gemeld op https://www.floorsite.nl/klantenservice/garantie/ zijn op deze producten niet van toepassing. Je hebt natuurlijk recht op een goed werkend product. Maar de kwaliteit van deze actieproducten kunnen wij niet waarborgen en hierdoor ontvang je op deze producten geen extra fabrieksgarantie.

Verkoper/Floorsite sluit geen overeenkomsten voor het leggen van de vloer. De klant of ingeschakelde legger is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leggen.

Artikel 12 Reclamatie

Koper is verplicht het geleverde en/of aangebrachte vloermateriaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloermateriaal over te gaan. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor dan is koper verplicht om binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 Annuleren

Tot uiterlijk zes weken voor de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Als de overeenkomst handelt over vloermateriaal dat normaliter in het assortiment van verkoper voorkomt dan bedragen de kosten 30% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Gaat het om speciale bestellingen die verkoper op speciaal verzoek van koper heeft moeten inkopen danwel behandelen dan bedragen die kosten 30% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

De Rechter in de woonplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing.